فیلم گزارش عملکرد شرکت در سال ۹۹

فیلم گزارش عملکرد شرکت در سال ۹۹

این فیلم به مدت هفت دقیقه سی ثانیه در بهار ۱۴۰۰ تهیه شده است و گزارش تصویری جامعی از فعالیت های انجام شده طی یک سال گذشته ارائه می دهد. شما می توانید از طریق لینک های زیر فایل را دریافت نمایید. لطفا نظرات خود را جهت بهبود تولید گزارشات تصویری برای ما از طریق قسمت ارتباط […]

خواندن ادامه

فیلم گزارش عملکرد شرکت در سال ۹۸

این فیلم به مدت هفت دقیقه چهل ثانیه در بهار ۱۳۹۹ تهیه شده است و گزارش تصویری جامعی از فعالیت های انجام شده طی یک سال گذشته ارائه می دهد. شما می توانید از طریق لینک های زیر فایل را دریافت نمایید. لطفا نظرات خود را جهت بهبود تولید گزارشات تصویری برای ما از طریق قسمت ارتباط […]

خواندن ادامه

فیلم گزارش عملکرد شرکت در سال ۹۷

این فیلم به مدت سیزده و چهل و پنج دقیقه در بهار ۱۳۹۸ تهیه شده است و گزارش تصویری جامعی از فعالیت های انجام شده طی یک سال گذشته ارائه می دهد. شما می توانید از طریق لینک های زیر فایل را دریافت نمایید. لطفا نظرات خود را جهت بهبود تولید گزارشات تصویری برای ما از […]

خواندن ادامه

فیلم گزارش عملکرد شرکت در سال ۹۶

این فیلم به مدت سیزده و چهل و پنج دقیقه در بهار ۱۳۹۷ تهیه شده است و گزارش تصویری جامعی از فعالیت های انجام شده طی یک سال گذشته ارائه می دهد. شما می توانید از طریق لینک های زیر فایل را دریافت نمایید. لطفا نظرات خود را جهت بهبود تولید گزارشات تصویری برای ما از […]

خواندن ادامه

فیلم گزارش عملکرد شرکت در سال ۹۵

این فیلم به مدت سیزده و چهل و پنج دقیقه در بهار ۱۳۹۶ تهیه شده است و گزارش تصویری جامعی از فعالیت های انجام شده طی یک سال گذشته ارائه می دهد. شما می توانید از طریق لینک های زیر فایل را دریافت نمایید. لطفا نظرات خود را جهت بهبود تولید گزارشات تصویری برای ما از […]

خواندن ادامه

فیلم گزارش عملکرد شرکت در سال ۹۴

فیلم گزارش عملکرد شرکت در سال ۹۴

این فیلم به مدت یازده دقیقه در بهار ۱۳۹۵ تهیه شده است و گزارش تصویری جامعی از فعالیت های انجام شده طی یک سال گذشته ارائه می دهد. شما می توانید از طریق لینک های زیر فایل را دریافت نمایید. لطفا نظرات خود را جهت بهبود تولید گزارشات تصویری برای ما از طریق قسمتارتباط با ماسایت درمیان […]

خواندن ادامه

فیلم گزارش عملکرد شرکت در سال ۹۳

فیلم گزارش عملکرد شرکت در سال ۹۳

این فیلم به مدت یازده دقیقه در بهار ۱۳۹۴ تهیه شده است و گزارش تصویری جامعی از فعالیت های انجام شده طی یک سال گذشته ارائه می دهد. شما می توانید از طریق لینک های زیر فیل را دریافت نمایید. لطفا نظرات خود را جهت بهبود تولید گزارشات تصویری برای ما از طریق قسمتارتباط با ماسایت درمیان […]

خواندن ادامه

فیلم گزارش عملکرد شرکت در سال ۹۲

فیلم گزارش عملکرد شرکت در سال ۹۲

فیلم نگاهی به رویداد های الهیه در بهار ۱۳۹۳ تهیه شده است. با مشاهده ی این فیلم در جریان آخرین فعالیت های شرکت قرار خواهید گرفت. شما می توانید از طریق لینک های زیر فیلم را دریافت نمایید. لطفا نظرات خود را جهت بهبود تولید گزارشات تصویری برای ما از طریق قسمت ارتباط با ما […]

خواندن ادامه

فیلم گزارش عمکرد شرکت در سال ۹۱

این فیلم به مدت چهارده دقیقه در بهار ۱۳۹۲ تهیه شده است و گزارش تصویری جامعی از فعالیت های انجام شده طی یک سال گذشته ارائه می دهد. شما می توانید از طریق لینک های زیر فیل را دریافت نمایید. لطفا نظرات خود را جهت بهبود تولید گزارشات تصویری برای ما از طریق قسمتارتباط با […]

خواندن ادامه

فیلم گزارش عملکرد شرکت در سال ۹۰

این فیلم در تابستان ۱۳۹۱ ساخته شده است و به تشریح فعالیت های شرکت طی یک سال می پردازد شما می توانید از طریق لینک های زیر فیلم را دریافت نمایید. لطفا نظرات خود را جهت بهبود تولید گزارشات تصویری برای ما از طریق قسمتارتباط با ماسایت درمیان گذارید.  

خواندن ادامه