اجرای عمليات آماده سازي اراضي امامیه و الهیه

 اجراي عمليات آماده سازي اراضي امامیه و الهیه واقع در غرب شهر مشهد به مساحت بالغ بر ۸۲۰ هکتار از پروژه های جاری شرکت می باشد . این شرکت طی قراردادی که با سازمان مسكن و شهرسازي خراسان در سال ۱۳۷۷ منعقدنمود مسئولیت اجرای آماده سازی اراضی شامل عملیات زیر اساس و اساس ، عملیات بتنی ،جدول گذاری وآسفالت خیابانها ومعابر اراضی مذکور را بعهده گرفت و تاکنون بیش از ۸۸ % آن را انجام داده است . لازم به ذکر است از ۸۲۰ هکتار زمین مذکور حدود ۱۸۰ هکتار آن متعلق به سهامداران شرکت الهیه است که عملیات آماده سازی آن توسط شرکت انجام گرفته و هزینه های آن از محل اعتبارات شرکت تامین گردیده است.