مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت الهیه برگزار گردید.
پنج شنبه ۲۲ تیرماه ۹۶ مجمع عمومی عادی شرکت الهیه

بر اساس دعوت قبلی در روزنامه قدس تشکیل گردید. اهم مصوبات بدین شرح است:

۱-پس از رای گیری، افراد ذیل برای مدت دوسال به عنوان هیات مدیره جدید انتخاب شدند:
– آقای علی اصغر عبد اللهی
– آقای نعمت الله ظریف
– آقای اکبر صابری فر
– آقای محمد شیردل
– آقای محمد حسن مشهدی
۲- آقای هادی برجی به عنوان بازرس قانونی و شرکت دایا رهیافت به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
۳- مبلغ پنجاه میلیارد ريال به عنوان سود قابل تقسیم مصوب گردید.