رونمایی از طرح جامع مشهد

رونمایی از طرح جامع مشهد گام نخست توانمندسازی حاشیه شهر و ساکنانش است
شهردار مشهد گفت: رونمایی از طرح جامع مشهد، گام نخست توانمندسازی حاشیه شهر و ساکنانش است.

فیلم رونمایی از طرح جامع مشهد
( با توجه به قرارگیری منطقه الهیه و برخی اراضی در مرز مشهد، ابلاغ و رونمایی رسمی این طرح حائز اهمیت است)