بازدید مدیران ارشد حوزه فنی و عمران شهرداری از اراضی ۶۴ هکتاری الهیه

به جهت تسریع در عملیات آماده سازی اراضی شهر سبز الهیه، صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۶:۳۰ و پیروی هماهنگی قبلی، بازدید میدانی از اراضی مذکور توسط مدیران ارشد معاونت فنی و عمران شهرداری و معاون اجرایی شهرداری منطقه ۱۲ و تعدادی از اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت انجام و ضمن بازدید از پیشرفت فیزیکی پروژه و استماع گزارش مشاور طرح (بنیان تردد ساخت)، موضوعات آب های سطحی بررسی و راهکار های اجرایی مشخص و تعیین تکلیف شد.