تشکیل جلسه کمسیون راهبردی

جلسه کمسیون راهبردی در مورخ ۹۷/۱۲/۱۲ با حضور جمعی از کارشناسان به منظور بررسی و ارائه راه کارهای تنوع بخشی به فعالیتهای شرکت تشکیل وپس از ارزیابی و شناخت وضع موجود , کلیات مباحث مطرح شده در جلسه پیرامون موضوع مذکور تایید و مقرر شد به جهت انتفاع حداکثری سهامداران و ایجاد درآمدهای پایدار , به فعالیتهای شرکت در چارچوب اساسنامه تنوع بخشید و از همه سهامداران گرامی تقاضا می شود در این خصوص پیشنهادات سازنده خود را ارائه نمایند .