جلسه با کارشناسان راه و شهرسازی

با توجه به شروع تحصیل حریم آزاد راه مشهد– قوچان و تداخل آن با بخشی از باغ صفی آباد , جلسه با کارشناسان راه و شهرسازی برای چگونگی تحصیل حریم برگزار و مقرر شد، طرفین کارشناسان خود را کتبا معرفی و از طریق هیئت کارشناسی موضوع تعیین تکلیف شود .
آزاد راه مشهد – قوچان از میدان نمایشگاه شروع و تا قوچان در قالب ۴ قطعه در حال اجراء و تحصیل حریم است , باغ صفی آباد شرکت در قطعه یک قرار دارد و ۲/۶ هکتار در مسیر آزاد راه قرار گرفته و بایستی با اداره راه و شهرسازی توافق شود