آغاز عملیات شبکه توزیع آب شرب اراضی شهر سبز

 

🔸این پروژه در سال قبل توسط مشاورین ذیصلاح طراحی و پس از اخذ تایید از دفتر فنی شرکت آب و فاضلاب مشهد برای اجرا آماده گردید .
🔸پس از برگزاری مناقصه از بین پیمانکاران واجد شرایط و مورد تایید حوزه معاونت مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب مشهد پیمانکار برتر انتخاب و عملیات اجرایی از فروردین ماه سال ۱۳۹۸ آغاز گردید .
🔸طراحی و اجرای شبکه براساس آخرین استانداردهای موجود و تماماً بااستفاده از لوله های چدن داکتیل کلاس C40 انجام گرفته و متعاقباً شبکه مجزایی به منظور آبیاری فضاهای سبز طراحی و اجرا خواهد شد.