مجمع عمومی فوق العاده و عادی شرکت

(عملکرد سال ۹۷) برگزار گردید.