تحویل نمادین دو عدد تعرفه شهر سبز الهیه

در روز مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۱۹ تیر ماه ۹۸، تحویل نمادین تعرفه شهر سبز الهیه انجام گرفت و بصورت نمادین دو عدد تعرفه به خانواده شهید بزرگوار سردار نور علی شوشتری و همچنین جناب آقای رضا پرواسی که هر دو از سهامداران شرکت می باشند، واگذار گردید. و مقرر گردید تعرفه شهر سبز در اولین فرصت ممکن بعد از مجمع به سایر سهامداران محترم تحویل گردد.