اولین جلسه هیئت مدیره جدید

اولین جلسه هیئت مدیره جدید مورخ ۲۷ تیر ماه ۹۸ با حضور همه اعضاء هیئت مدیره و بازرس در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل گردید و مصوبات آن به شرح زیر ارائه می گردد:

  • آقایان ظریف و عبدالهی به عنوان رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.
  • آقای محمد هادی حسینی سرچشمه با اکثریت آرا به عنوان مدیرعامل انتخاب و مقرر شد ایشان ضمن پیگیری برنامه مصوب سال ۹۸، مصوبات و تکالیف مجمع و پیشنهادات هیئت مدیره به مجمع را پیگیری و اجرایی نماید.

و همچنین اعضای کمیسیون های به شرح ذیل انتخاب شدند:

  • اعضای کمیسیون اداری و مالی و برنامه ریزی : آقایان شیردل و طالبی بهاباد
  • اعضای کمیسیون املاک و حقوقی و معاملات : آقای عبدالهی
  • اعضای کمیسیون فنی و اجرایی: آقایان ظریف و طالبی بهاباد