پروژه صبا ۱۲(مورخ ۹۸/۰۵/۰۱)

پروژه صبا ۱۲ در مرحله پایان سفت کاری