مزایده فروش تعرفه شهر سبز الهیه

طی هماهنگی صورت گرفته توسط امور سهام شرکت با فروشندگان و خریداران سهام، فروش تعدادی محدود از سهام تعرفه شهر سبز الهیه امروز مورخ ۹۸/۶/۳۰ در دفتر شرکت الهیه خراسان برگزار گردید.
این مزایده با حضور تعداد ۵۰ نفر از متقاضیان خرید در ساعت ۱۰ صبح شروع و ساعت ۱۱ به اتمام رسید و در پایان هر تک سهم تعرفه شهر سبز الهیه مبلغ ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ ریال و قیمت یک سهم کامل ۴۰ تایی ۷۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال فروخته شد.