توزیع تعرفه شهر سبز ۲۲ و ۲۳ آبان

توزیع تعرفه های شهر سبز الهیه مورخ ۲۲ و ۲۳ آبان ماه در شهرهای نیشابور، سبزوار، کاشمر و تربت حیدریه