توزیع تعرفه شهر سبز ۲۸ الی ۳۰ آبان

توزیع تعرفه های شهر سبز الهیه مورخ ۲۸ الی ۳۰ آبان ماه در شهرهای طبس، فردوس، بیرجند، گناباد و قائن