واگذاری چند قطعه از زمین های شهر سبز الهیه

اولین مرحله واگذاری چند قطعه از زمین های شهر سبز الهیه به ۶ نفر از سهامداران عمده شرکت در مورخ ۹۸/۱۰/۱۱ انجام گرفت.