پروژه شهر سبز – ۹۹/۰۱/۲۹

پروژه شهر سبز الهیه در مرحله اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری