تصحیح و آسفالت بلوار فرمانیه

تصحیح و آسفالت بلوار فرمانیه در مورخ ۹۹/۰۲/۱۳ توسط شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان انجام گردید.