قیر پاشی خیابان اصلی شهر سبز الهیه

قیر پاشی خیابان اصلی شهر سبز الهیه مورخ ۹۹/۳/۱