آسفالت خیابان اصلی شهر سبز الهیه

آسفالت خیابان اصلی شهر سبز الهیه در مورخ ۹۹/۳/۶ انجام گرفت.