ثبت مصوبات مجمع سال ۹۹ (عملکرد سال ۹۸)

ثبت مصوبات مجمع عمومی فوق العاده و  عادی سال عملکرد سال ۹۸ در اداره ثبت شرکت ها انجام گرفت.