اقدامات انجام شده شرکت در شهر سبز الهیه

سهامدار گرامی آیا از اقدامات انجام شده شرکت در شهر سبز الهیه اطلاع دارید؟

۱- شبکه آب شرب کامل و شبکه آبدار شد.

۲- شبکه فاضلاب داخلی و خارجی اجرا و به شبکه فاضلاب شهری متصل شد.

۳- عملیات سیویل به جز بیس و آسفالت انجام شده است.

۴- مطالعات و طراحی شبکه برق رسانی انجام و تایید شرکت برق اخذ شده است.

۵- مطالعات و طراحی شبکه گاز شروع شده است.

۶- نقشه ی آبهای سطحی و پلانهای ترافیکی تایید شده است.

و در آینده نزدیک انشاالله کد نوسازی، اسناد تفکیکی و امکان صدور پروانه فراهم خواهد شد.