هزينه آماده سازي شهر سبز در فروردين  ماه ۱۴۰۰
سهامدار گرامی نحوه محاسبه هزینه آماده سازی اراضی شهر سبز در فروردین ماه ۱۴۰۰ براساس مصوه هیات مدیره با لحاظ نمودن سه سال سود عملکر سال های ۹۶ و ۹۷ و ۹۸، به شرح ذیل اعلام می گردد.
مبلغ هزینه آماده سازی سهامدار (ریال) :