شهر سبز

عکس هوایی پروژه شهر سبز الهیه – ۱۰ مهر ۱۳۹۷