گزارش پروژه آماده سازی اراضی شهر سبز (پایان فاز یک آماده سازی)

پروژه آماده سازی اراضی ۶۴ هکتاری غرب بلوار مهدیه که در اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شده بود ، در سال ۱۳۹۷ ادامه یافت و در این مدت عملیات به شرح ذیل انجام شده است :

۱-عملیات خاکبرداری و خاکریزی معابر به حجم ۸۳٫۰۰۰ مترمکعب
۲- اجرای سابگرید در خیابانها به مساحت ۶۰٫۰۰۰ مترمربع
۳- اجرای حدود ۱۳٫۰۰۰ متر طول جدول کانیو و تک جدول
۴- اجرای حدود ۴۰٫۰۰۰ هزار متر مکعب خاکبرداری
۵- اجرای حدود ۲۰٫۰۰۰ متر طول بتن و پشت بند جداول اجرا شده