پروژه صبا ۱۲

پروژه ی صبا ۱۲پس از پایان مرحله سفت کاری ، در مرحله نازک کاری ( کچ سفید ، سقف کاذب ، سرامیک ، اجرای نمای سنگ ساختمان ) می باشد .

https://t.me/elahieh
http://sapp.ir/soroush.elahieh