توزیع تعرفه های شهر سبز مورخ ۱۱ و ۱۲ آبان ماه:

مطابق برنامه زمانبندی شده مراسم توزیع تعرفه های شهر سبز الهیه در شهرهای بجنورد – قوچان – شیروان و اسفراین با حضور مدیر عامل شرکت، جناب آقای مهندس حسینی سر چشمه و مدیریت سهام شرکت برگزار گردید.

https://t.me/elahieh
http://sapp.ir/soroush.elahieh