شهر سبز الهیه مورخ ۹۸/۱۱/۱۵ :

پس از اتصال آب شرب به شبکه آب شهری،در ادامه روند آمادی سازی پروژه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری در دست کار می باشد.