مجمع شرکت عمران گستر الهیه

مجمع شرکت عمران گستر الهیه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ تشکیل گردید . پس از ارائه گزارش هیئت مدیره از فعالیت های شرکت شامل تخصیص سهمیه مجری ذیصلاح بالغ بر ۱۲ هزار مترمربع برای پروژه های شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان و برخی پروژه های خارج از شرکت ، گزارش حسابرس و بازرس قانونی قرائت و تراز مالی سود و زیان شرکت مورد تصویب قرار گرفت .
در انتها با توجه به پایان دوره اعضاء هیات مدیره و بازرس انتخابات برگزار و آقایان ظریف ، حسینی سرچشمه ، طالبی بهاباد ، صارمی و اعتمادی فرد به عنوان اعضاء هیات مدیره و آقای جهانشاهی به عنوان بازرس انتخاب شدند.
***

کانال تلگرام:
Elahieh@