بازدید از پروژه ها

بازدید اعضای هیات مدیره از پروژه های جاری و توضیحات آقای مهندس حسینی سرچشمه مدیر عامل شرکت در خصوص پیشرفت پروژه ها در مورخ ۹۹/۰۵/۱۳ انجام گرفت.